Teza

WO-82/22

TEZA: Obwiniona radca prawny: złożyła w imieniu klienta do komornika wniosek egzekucyjny przeciwko dłużnikowi., wskazując niewłaściwy adres dłużnika, mający uzasadniać właściwość miejscową komornika, podczas gdy miała wiedzę o faktycznych adresach dłużnika - czym naruszyła obowiązek [...]

WO-81/22

TEZA: Obwiniona radca prawny: zobowiązała się do reprezentowania klientki w postępowaniu przedsądowym i sądowym oraz przed innymi organami w sprawach związanych z uczęszczaniem jej syna do szkoły, w tym do sporządzenia i wysłania w imieniu [...]

WO-79/22

TEZA: Obwiniona radca prawny, mając świadomość nieuczciwych praktyk stosowanych przez reprezentowaną przez nią firmę wobec klientów, podstępnego działania firmy, wystąpiła do sądu przeciwko pokrzywdzonym o zapłatę tytułem wynagrodzenia za świadczone usługi internetowe, pomimo świadomości nieistnienie [...]

WO-78/22

TEZA: Wyższy Sąd Dyscyplinarny po analizie wszystkich okoliczności stwierdził, że argumenty przyjęte przez Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego w postanowieniu o umorzeniu dochodzenia zasługiwały na uwzględnienie. Okoliczności sprawy nie wskazują, że zachowanie radcy prawnego w sposób zawiniony [...]

WO-74/22

TEZA: Obwiniona radca prawny nie dokonała z klientem uzgodnienia zakresu świadczonej usługi przed jej wykonaniem oraz nie wystawiła z tytułu otrzymanego wynagrodzenia prawidłowego dokumentu o charakterze fiskalnym, potwierdzającym otrzymanie wynagrodzenia a taki czyn stanowi delikt [...]

WO-87/22

TEZA: Art. 8 § 2 k.p.k., mający odpowiednie zastosowanie w postępowaniu dyscyplinarnym stanowi, iż prawomocne rozstrzygnięcia sądu kształtujące prawo lub stosunek prawny są dla sądu wiążące. Powyższe oznacza, że sąd dyscyplinarny musi wziąć pod uwagę, [...]