Teza

WO-208/20

Teza: koszty obrońcy osoby uniewinnionej.   Błędne jest stanowisko, że osobie uniewinnionej (czy też w stosunku do której umorzono postępowanie) nie należy się zwrot kosztów ustanowienia obrońcy z wyboru. Prowadziłoby to do ponoszenia przez osobę [...]

WO-189/20

Teza: odpowiednie obniżenie kosztów postępowania dyscyplinarnego.   Zawinione uchybienia Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, który wskutek błędów proceduralnych co raz generował kolejne koszty postępowania dyscyplinarnego, końcowo doprowadziły do rozpoznania sprawy na rozprawie, jednakże skutki takich działań (koszty [...]

WO-185/20

Teza: odpowiednie obniżenie kosztów postępowania dyscyplinarnego.  Uwzględnienie przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego o orzeczenie uzgodnionej z obwinionym kary istotnie przyczyniło się do ograniczenia czynności procesowych do minimum, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w niższych [...]

WO-140/20

Teza: obciążanie obwinionego kosztami postepowania odwoławczego. Obciążenie obwinionego kosztami postepowania odwoławczego jest nie do pogodzenia z zasadami słuszności w przypadku, gdy kwestia samej odpowiedzialności dyscyplinarnej nie jest przedmiotem odwołania (orzeczenie pierwszoinstancyjne w tej części staje [...]

WO-50/21

Teza: przedawnienie karalności a ustanowienie pełnomocnika z urzędu.   Przedawnienie karalności jako tzw. bezwzględna przesłanka procesowa uniemożliwiająca zarówno wszczęcie samego postępowania dyscyplinarnego, jak i jego prowadzenie, powoduje że brak jest możliwości kontynuowania postępowania na każdym [...]