13. Podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej

WO-68/20

Teza: odmowa wydania dokumentów. Odmowa wydania przez radcę prawnego oryginałów dokumentów klientowi i ich przetrzymywanie przez 4 lata, ponadto brak jakiejkolwiek refleksji nad własnym postępowaniem, jest poważnym deliktem dyscyplinarnym uzasadniającym wymierzenie kary pieniężnej w wysokości [...]