Teza: odmowa wydania dokumentów.
Odmowa wydania przez radcę prawnego oryginałów dokumentów klientowi i ich
przetrzymywanie przez 4 lata, ponadto brak jakiejkolwiek refleksji nad własnym postępowaniem,
jest poważnym deliktem dyscyplinarnym uzasadniającym wymierzenie kary pieniężnej w
wysokości 5000 zł.

 

WO 68.20.docx