Materialnoprawna podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego za postępowanie sprzeczne m.in. z zasadami etyki musi mieć oparcie w przepisie rangi ustawowej, tj. ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych a uzupełniająco w przepisach zawartych w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego stanowiącym załącznik do uchwały Nr 5 VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 10 listopada 2007 r. konkretyzującym zasady etyki, do których przestrzegania zobowiązany jest radca prawny.

Kategoria 13 SDI 32 14