Teza

WO-143/20

Teza: zasada odpowiedzialności dyscyplinarnej. Stosując odpowiednio art. 1 §1 k.k. należy zauważyć, że odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega ten, kto popełnia delikt dyscyplinarny pod groźbą kary dyscyplinarnej obowiązującej w czasie jego popełnienia. Zgodnie z art. 17§ 1 [...]

WO-140/20

Teza: punkty szkoleniowe; koszty postępowania. 1. Nie uzyskanie punktów szkoleniowych przez obwinionego jest deliktem dyscyplinarnym 2. Przyznanie się przez obwinionego do popełnienia zarzucanego mu przewinienia, czego konsekwencją było orzeczenie w sprawie bez prowadzenia rozprawy nie [...]

WO-134/20

Teza: wyłączenie sędziów. Wyższy Sąd Dyscyplinarny podziela ocenę wyrażoną w oświadczeniach sędziów Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, iż sytuacja, w której mieliby oni orzekać co do podstaw uznania odpowiedzialności dyscyplinarnej innego sędziego tego sądu, mogłaby budzić wątpliwości, [...]

WO-129/20

Teza: wpływ czasochłonności czynności procesowych na koszty postępowania dyscyplinarnego. Uchwała Krajowej Radcy Radców Prawnych w sprawie określenia zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego uzależnia wysokość kosztów od liczby i czasochłonności czynności procesowych, rozpraw i posiedzeń oraz rodzaju [...]

WO-121/20

Teza: punkty szkoleniowe. Nie uzyskanie przez radcę prawnego punktów szkoleniowych stanowi naruszenie obowiązku określonego w regulaminie zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządów służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku i jest [...]

WO-117/19

Teza: wyłączenie sędziów. Sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Jeżeli sprawa dotyczy zarzutu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego stawianego sędziemu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, [...]

WO-98/20

Teza: odmowa przywrócenia terminu do sporządzenia uzasadnienia. Obwiniony złożył odwołanie od zarządzenia Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego odrzucającego wniosek obwinionego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia , nie złożył jednak równocześnie odwołania [...]