17. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego

WO-132/17

Teza: rażąca niewspółmierność kary Rażąca niewspółmierność kary zachodzić może tylko wówczas, gdy na podstawie ujawnionych okoliczności, które powinny mieć zasadniczy wpływ na wymiar kary, można było przyjąć, że zachodziłaby wyraźna różnica pomiędzy karą wymierzoną przez [...]