13. Kary dyscyplinarne. Tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych

WO-17/18

Ratio legis instytucji zawieszenia w czynnościach zawodowych nie jest wymierzenie kary za dotychczasowe zachowanie radcy prawnego a tylko zabezpieczenie przed ewentualnym, nienależytym wykonywaniem czynności zawodowych przez radcę prawnego i nie narusza zasady domniemania niewinności.8   [...]

WO-132/17

Teza: rażąca niewspółmierność kary Rażąca niewspółmierność kary zachodzić może tylko wówczas, gdy na podstawie ujawnionych okoliczności, które powinny mieć zasadniczy wpływ na wymiar kary, można było przyjąć, że zachodziłaby wyraźna różnica pomiędzy karą wymierzoną przez [...]