17. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego

WO-9/20

Teza: odpowiednie stosowanie k.p.k. w zakresie kosztów postępowania dyscyplinarnego. Regulacja zawarta w art. 624 k.p.k. stanowi wyjątek od reguły ponoszenia kosztów postępowania dyscyplinarnego przez obwinionego, w przypadku jego ukarania i jako taka musi być interpretowana [...]