17. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego

WO-28/18

Niedopuszczalne są z mocy ustawy środki odwoławcze od orzeczeń wydanych w I instancji, które w ogóle nie podlegają zaskarżeniu. Dotyczy to postanowień, które nie zamykają drogi do wydania wyroku lub co do których ustawa nie [...]

WO-3/18

Zgodnie z art. 432 k. p. k. cofnięty środek odwoławczy sąd odwoławczy pozostawia bez rozpoznania chyba, że zachodzą bezwzględne przyczyny odwoławcze określone w art. 439 k. p. k. lub orzeczenie jest rażąco niesprawiedliwe w rozumieniu [...]

WO-160/17

Jeżeli obwiniony we wniosku nie wniósł o odroczenie rozprawy lub jej przerwanie, a jedynie usprawiedliwiał swoją nieobecność, wniosek ten nie mógł doprowadzić do odroczenia rozprawy, albowiem takie żądanie nie zostało przez obwinionego wyrażone. WO-160/17

WO-138/17

Za czas popełnienia przestępstw (deliktów dyscyplinarnych) rozciągniętych w czasie, wieloczynowych, trwałych, a także o charakterze ciągłym, traktować należy ostatni moment działania sprawcy, w tym czas dokonania ostatniego z czynów składających się na realizację przestępstwa (deliktu [...]

WO-133/17

Sąd może odczytywać na rozprawie głównej protokoły przesłuchania świadków i oskarżonych, sporządzone w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę, gdy bezpośrednie przeprowadzenie dowodu nie jest niezbędne, a żadna z [...]

WO-91/17

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem  organ procesowy może uznać niestawiennictwo obwinionego za nieusprawiedliwione pomimo przedłożenia wystawionego przez lekarza sądowego zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się, jeżeli z innych przekonujących dowodów wynika, że obwiniony zdolny jest do udziału [...]