Teza: niewłaściwe wykonywanie czynności zawodowych i niewłaściwy stosunek do organów samorządu.

  1. Obwiniony będąc pełnomocnikiem procesowym reprezentował pokrzywdzoną przed sądem i nie zaskarżył niekorzystnego dla swojej klientki rozstrzygnięcia o kosztach procesu, pomimo zapewnień, że to uczyni, czym popełnił delikt dyscyplinarny.
  2. Obwiniony, w ramach prowadzonego przed rzecznikiem postępowania dyscyplinarnego, wezwany do złożenia wyjaśnień nie złożył ich ani też nie usprawiedliwił tego zaniechania, czym popełni delikt dyscyplinarny. Oświadczenie obwinionego, że „bardzo choruje” nie jest wystarczającym usprawiedliwieniem.

WO-122.19.docx