Teza: koszty obrony w postępowaniu dyscyplinarnym.
Żądanie przez radcę prawnego – obrońcę obwinionej zasądzenia od Okręgowej Izby Radców
Prawnych wydatków z tytułu ustanowienia obrońcy z wyboru w wysokości 24.860,81 zł nie jest
zgodne z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
opłat za czynności radców prawnych. Opłatę w sprawach wymagających przeprowadzenia
rozprawy ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, która nie może przekroczyć
sześciokrotności tej stawki, biorąc pod uwagę niezbędny nakład pracy radcy prawnego, w
szczególności poświęcony czas na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw
w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie.

WO 242.19.docx