Teza: wniesienie środka odwoławczego po terminie.
Sąd odwoławczy pozostawia bez rozpoznania przyjęty środek odwoławczy, działając na podstawie art. 430 § 1 k. p. k.
– jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 429 §1 k.p.k. to jest środek odwoławczy został wniesiony po terminie.

WO 240.19.docx