Teza: przyznanie stronie pełnomocnika z urzędu.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zasadnie uznał, że wnioskodawczyni prawidłowo wykazała, że nie może ponieść
samodzielnie kosztów zastępstwa. Jednakże sąd trafnie przyznał, że nie jest spełniona druga z przesłanek, gdyż
okoliczności sprawy nie są skomplikowane, co skutkuje odmową ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

 

WO 214.19.docx