Teza: koszty postępowania dyscyplinarnego.
Z przepisu art.706 ustawy o radcach prawnych wynika zasada, iż koszty postępowania dyscyplinarnego w razie
ukarania ponosi Obwiniony. Koszty te są określone w sposób zryczałtowany. Orzekając o kosztach postępowania sąd
dyscyplinarny powinien wziąć pod uwagę liczbę i czasochłonność czynności procesowych, rozpraw i posiedzeń oraz
rodzaj i stopień zawiłości sprawy.

WO 199.19.docx