Teza: przedawnienie dyscyplinarne

Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło pięć lat, a w przypadkach przewidzianych w art. 11 ust. 2 ustawy o radcach prawnych – trzy lata.

W sprawie zachodzi więc negatywna przesłanka procesowa określona w art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k., która stanowi iż nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy nastąpiło przedawnienie karalności.

 

WO-191.18.docx