Zgodnie z art. 430 §1 k.p.k., stosowanym odpowiednio , sąd odwoławczy pozostawia bez
rozpoznania przyjęty środek odwoławczy, jeżeli przyjęcie tego środka nastąpiło na skutek
niezasadnego przywrócenia terminu.

 

167.16.docx