Podstawa faktyczna wyroku nie może być przez sąd przyjęta dowolnie, lecz musi być oparta na
całokształcie okoliczności faktycznych ujawnionych podczas przewodu sądowego w danej sprawie,
a więc na tym wszystkim, co było przedmiotem postępowania dowodowego na rozprawie.

161.16.docx