Teza: zwrotu wydatków poniesionych na ustanowienie obrońcy z wyboru.
Jeżeli wkład pracy obrońcy ograniczał się do sporządzenia odwołania od Orzeczenia Okręgowego Sądu
Dyscyplinarnego oraz zapewnieniu substytucji na jednej rozprawie, stawka minimalna za prowadzenie sprawy
dyscyplinarnej przed sądem drugiej instancji byłaby zbyt niska (odbyła się jedna rozprawa), jednakże 1,5 krotność
stawki minimalnej jest w pełni uzasadniona.

 

WO 152.19.docx