Teza: tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych.
Fakt prowadzenia postępowania karnego przeciwko radcy prawnemu stanowi formalną przesłankę do rozważenia
zastosowania tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych, przewidzianego w art. 65 ust. 1 ustawy o
radcach prawnych. Jednakże ustawa ta wymaga, aby stosując taki środek zapobiegawczy, zaistniały szczególnie
uzasadnione okoliczności sprawy.

 

WO 29.20.docx