Teza: pełnomocnik ustanowiony z urzędu.
Po ustanowieniu pełnomocnikiem lub obrońcą z urzędu w danej sprawie, wyznaczony radca prawny powinien
niezwłocznie zawiadomić o swoim ustanowieniu osobę, dla której został ustanowiony i skontaktować się z nią.
Obowiązek powiadomienia klienta o ustanowieniu pełnomocnikiem z urzędu konkretnej osoby (wraz z jego danymi
kontaktowymi), spoczywa na wyznaczonym pełnomocniku – a nie Sekretarzu czy Dziekanie Rady Okręgowej Izby
Radców Prawnych.

 

WO 1.20.docx