Rozpoznanie sprawy pod nieobecność obwinionego

WO-91/17

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem  organ procesowy może uznać niestawiennictwo obwinionego za nieusprawiedliwione pomimo przedłożenia wystawionego przez lekarza sądowego zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się, jeżeli z innych przekonujących dowodów wynika, że obwiniony zdolny jest do udziału [...]

WO-155/14

Niestawiennictwo obwinionego radcy prawnego na rozprawie dyscyplinarnej nie wstrzymuje rozpoznania sprawy, chyba że należycie usprawiedliwi on swoją nieobecność, jednocześnie wnosząc o odroczenie rozprawy (art. 683 ust. 2 ustawy o radcach prawnych). WO-155 14