Teza: przedwczesne zarządzenie o odmowie przyjęcia odwołania.

 

Podjęcie decyzji w przedmiocie przyjęcia środka zaskarżenia winno nastąpić po uprzednim rozpoznaniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania w trybie przewidzianym
w art. 126 k.p.k.

 

 

WO-76_21.docx