Teza: wniesienie odwołania przez osobę nie mającą statusu pokrzywdzonego.

Odwołanie wniesione przez osobę nie mającą statusu pokrzywdzonego jest pozostawione bez rozpoznania. Dla ustalenia, czy dany podmiot dysponuje statusem pokrzywdzonego, konieczne jest stwierdzenie bezpośredniości naruszenia dobra prawnego tego podmiotu konkretnym postępowaniem, będącym przedmiotem osądu. Istota bezpośredniości naruszenia dobra prawnego tkwi w tym, iż brak jest jakichkolwiek pośrednich ogniw pomiędzy naruszeniem dobra prawnego (interesu) danego podmiotu, a stwierdzonym zachowaniem stanowiącym przewinienie dyscyplinarne, a zatem, że interes ten musi być naruszony (a nie zagrożony) wprost zachowaniem obwinionej.

 

 

WO-55_21.docx