Teza: przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu.
W przypadku gdy wszyscy sędziowie danego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego złożyli oświadczenia o wyłączenie
od rozpoznania sprawy na podstawie art. 41 §1 k.p.k. w zw. z art. 42§2 k.p.k. (sprawa dotyczy sędziego tego
sądu), wypełnione są znamiona art. 43 k.p.k. W takiej sytuacji, ponieważ rozpoznanie sprawy w danym sądzie jest
niemożliwe, Wyższy Sąd Dyscyplinarny przekazuje sprawę innemu sądowi równorzędnemu.

 

WO 222.19.docx