Teza: sprostowanie oczywistej omyłki w orzeczeniu.

 

Zgodnie z art. 105 k.p.k. oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe podlegają sprostowaniu w

każdym czasie a dokonuje tego, co do zasady, organ, który popełnił pomyłkę.

 

 

WO-22_21.docx