Teza: skazanie w trybie art. 335 k.p.k. a nieuzgodniony wymiar zakazu wykonywania patronatu.

Obwiniony, skazany bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 k.p.k., który uzgodnił z rzecznikiem dyscyplinarnym karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu na 5 lat, w świetle art. 447 § 5 k.p.k. nie może skutecznie składać środka zaskarżenia przeciwko uzgodnionej karze. Nie był natomiast przedmiotem uzgodnienia zakaz prawa wykonywania patronatu na lat 10. Zakaz prawa wykonywania patronatu jest obligatoryjnie orzekany w przypadku wymierzenia kary zawieszenia prawa do wykonywania zawodu. Sąd pierwszej instancji, uzasadniając wymiar zakazu wykonywania patronatu, odwołał się w sposób właściwy do motywów, którymi kierował się przy orzekaniu kary zawieszenia prawa do wykonywania zawodu.

 

WO-186_20.docx