Teza: sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.

Zgodnie z art. 105 k.p.k. oczywiste omyłki pisarskie w orzeczeniu lub zarządzeniu albo w ich uzasadnieniu można sprostować w każdym czasie a sprostowania dokonuje organ, który popełnił omyłkę – czyli w przedmiotowym przypadku Wyższy Sąd Dyscyplinarny. Sprostowanie orzeczenia następuje w drodze postanowienia.

 

 

WO-184 _19.docx