Teza: nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego uzasadniające pozbawienie prawa do wykonywania zawodu.

 

Obwiniony, pomimo przyjęcia pełnomocnictwa, opłaty sądowej i zobowiązania się do prowadzenia na rzecz klienta sprawy sądowej związanej z wypadkiem mocodawcy w zakładzie pracy, nie sporządził pozwu ani innych pism procesowych i nie wystąpił na drogę sądową o zapłatę odszkodowania, mimo iż zdawał klientowi relacje z toczącego się rzekomo postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz zawartej ugody, które to informacje nie były zgodne z prawdą. Stan powyższy utrzymywał się przez wiele lat a pokrzywdzony był nieustannie zwodzony nowymi, nieprawdziwymi informacjami. Takie zachowanie obwinionego radcy prawnego uzasadniało wymierzenie kary pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.

 

WO-161_19.docx