WO-6/19

Teza: skazanie wyrokiem karnym i uniewinnienie orzeczeniem dyscyplinarnym za ten sam czyn Skazanie radcy prawnego prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za nieumyślne naruszenie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie można uznać za naruszenie godności zawodu radcy [...]