Teza: skarga na przewlekłość w postępowaniu dyscyplinarnym.

Artykuł 3 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki zawiera zamknięty katalog postępowań, w których stronom lub innym uczestnikom postępowania przysługuje prawo do złożenia skargi na przewlekłość postępowania i podmiotów do tego legitymowanych. Przepis ten nie wymienia w ogóle postępowania dyscyplinarnego, co oznacza, że w tym postępowaniu skarga taka nie przysługuje.

 

 

WO-8_21.docx