Teza: obowiązki pełnomocnika z urzędu.

 

W świetle faktu, że otwarty był termin do wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Obwiniony, będąc wyznaczony pełnomocnikiem z urzędu, zobowiązany był do oceny, czy wniesienie takiego środka ma uzasadnione podstawy, a w przypadku odpowiedzi negatywnej powstawała konieczność sporządzenia opinii i złożenia jej w sądzie wraz z odpisem dla zastępowanej strony, w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej (art. 177 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

 

WO-21_21.docx