Teza: konieczność uchylenia orzeczenia.

Sąd pierwszej instancji błędnie ustalił stan faktyczny t. j. ustalił fakty, które wcale nie wynikają z istotnych dowodów, które sąd wziął pod uwagę i na których się oparł. Błąd tego rodzaju oznacza, że w zaskarżonym orzeczeniu sąd pierwszej instancji dokonał ustaleń faktycznych dowolnie, bez oparcia w przeprowadzonych dowodach, co skutkuje koniecznością uchylenia zaskarżonego orzeczenia i przeprowadzenia postępowania ponownie.

WO-180.19.docx