Radca prawnych występujący jako strona postępowania przedstawiając swoje stanowiska może używać argumentów odnoszących się do życia prywatnego strony przeciwnej o ile jest to uzasadnione obiektywną celowością w zakresie ochrony interesu prawnego oraz przedmiotu postępowania. Przy wypowiedziach tych powinien respektować zasadę umiarkowania i subsydiarności. Zrealizowanie znamion art. 212 k.k. i 216 k.k. nie oznacza automatycznie pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

SDI 60 15