Sąd Odwoławczy powinien rozważyć przy rozpoznawaniu zarzutu dotyczącego kosztów postępowania: wpływ niezależnych od obwinionego czynników wpływających na długość postępowania dyscyplinarnego i na rozmiar kosztów, a także jego aktualny stan zdrowia i sytuację finansową obwinionego.

SDI 48 17