11. Odpowiednie stosowanie

SDI 36/13

Nie stanowi uchybienia o charakterze bezwzględnej przesłanki odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k. rozpoznanie sprawy na rozprawie przed sądem II instancji pod nieobecność należycie usprawiedliwionego niestawiennictwa i wnoszącej o nieprzeprowadzenie rozprawy strony [...]

2018-06-07T11:25:22+02:002013/11/13|Categories: 11. Odpowiednie stosowanie|

SDI 36/12

Prostowaniu w trybie art. 105 kpk może podlegać każda omyłka pisarska lub rachunkowa pod warunkiem, że w wyniku sprostowania nie dojdzie do zmiany merytorycznej orzeczenia czy też uzasadnienia. Niedopuszczalne jest wprowadzenie w trybie art. 105 [...]

2018-06-07T11:22:51+02:002013/01/29|Categories: 11. Odpowiednie stosowanie|

SDI 4/12

Jeżeli sąd II instancji wydaje orzeczenie odmienne co do istoty sprawy to zobowiązany jest do wskazania w części motywacyjnej orzeczenia, szczegółowej analizy i oceny materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. Sąd odwoławczy nie może ograniczyć się [...]

2018-06-06T15:55:08+02:002012/03/02|Categories: 11. Odpowiednie stosowanie|

SDI 3/09

Orzeczenie Sądu powinno zawierać dokładne określenie przypisanego czynu oraz podstawy prawnej, a uzasadnienie powinno zawierać okoliczności, które zostały wzięte pod uwagę przy wymiarze kary. Sąd odwoławczy jest zobowiązany do rozpoznania zarzutów oraz przedstawienia powodów dla [...]

2018-05-11T21:19:24+02:002009/03/30|Categories: 11. Odpowiednie stosowanie|

V KK 15/07

Przepis art. 439 k.p.k., jako posiadający charakter wyjątkowy, nie może być poddany wykładni rozszerzającej. Stąd też wskazane w nim bezwzględne przyczyny odwoławcze są wyliczone w sposób wyczerpujący. V KK 15 07

2018-06-28T13:17:09+02:002007/06/13|Categories: 11. Odpowiednie stosowanie|