WO-28/18

WO-28/18

Niedopuszczalne są z mocy ustawy środki odwoławcze od orzeczeń wydanych w I instancji, które w ogóle nie podlegają
zaskarżeniu. Dotyczy to postanowień, które nie zamykają drogi do wydania wyroku lub co do których ustawa nie
stanowi, że przysługuje na nie zażalenie, albo ustawa wyraźnie wyłącza ich zaskarżenie.

WO-28/18