WO-123/17

WO-123/17

Teza: brak należytej staranności radcy prawnego

Obwiniony będąc pełnomocnikiem z urzędu nie wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o sporządzenie
pisemnego uzasadnienia wyroku, nie podjął żadnych działań w celu zaskarżenia tego wyroku, ani też nie sporządził
pisemnej opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia środka zmierzającego do jego wzruszenia, czym popełnił
delikt dyscyplinarny.

123.17.docx