Nie każdy pobyt w szpitalu usprawiedliwia nieobecność strony postępowania na rozprawie. Tylko świadectwo lekarskie wystawione przez uprawnionego lekarza stwierdzające wyraźnie i jednoznacznie niemożność stawienia się danej osoby na wezwanie sądu, czyni zadość wymogom z art. 117 par. 2 KPK w zakresie należytego usprawiedliwiania nieobecności z powodu hospitalizacji.

SDI 27 14