Osoby pełniące funkcje publiczne, w tym osoby stojące na czele organów samorządowych powinny liczyć się z krytyką podejmowanych przez nie decyzji. Jednak niedopuszczalne jest aby krytyka ta przybierała dowolną formę polegającą m.in. na formułowaniu wypowiedzi zawierających wulgaryzmy, sięgających po zwrotu obraźliwe czy też wskazujących na brak szacunku. Wystąpienia osoby wykonującej zawód zaufania publicznego jakim jest zawód adwokata powinny cechować się umiarem i taktem w wypowiedzi. Korporacja adwokacka ustanawiając „Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu” w zakresie kultury wypowiedzi przyjęła standardy wyższe niż przeciętne.

Kategoria 3 SDI 21 06