Sąd drugiej instancji w przypadku kiedy dojdzie do wniosku, że niezasadne orzeczenia uniewinniającego zobligowany jest do uchylenia zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji.

Kategoria 11 SDI 44 16