W sytuacji gdy strona obwiniona prawidłowo usprawiedliwiła swoją nieobecność na rozprawie odwoławczej Sąd zobowiązany jest do przerwania rozprawy i odroczenia na termin umożliwiający jej osobistą realizacje prawa do obrony.

SDI 9 16