WO-3/16

WO-3/16

Na podstawie art. 430§1 k.p.k. i art. 429§1 k.p.k. w zw. z art. 741 ustawy o radcach prawnych sąd odwoławczy pozostawia bez rozpoznania przyjęty środek odwoławczy, jeżeli wniesiony został przez osobę nieuprawnioną, t. j. przez osobę, której nie można przypisać statusu pokrzywdzonego. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone postępowaniem
radcy prawnego.

WO-3 16