WO-157/17

WO-157/17

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów powinno zawierać dokładne określenie zarzucanego radcy prawnemu czynu i jego kwalifikacji prawnej, przez co należy rozumieć takie jego sprecyzowanie, które nie polega tylko na powtórzeniu słów ustawy, ale niezbędne jest tu określenie czasu i miejsca oraz sposobu działania (zaniechania) sprawcy.

WO-157/17