WO-132/17

WO-132/17

Teza: rażąca niewspółmierność kary

Rażąca niewspółmierność kary zachodzić może tylko wówczas, gdy na podstawie ujawnionych okoliczności, które
powinny mieć zasadniczy wpływ na wymiar kary, można było przyjąć, że zachodziłaby wyraźna różnica pomiędzy
karą wymierzoną przez sąd pierwszej instancji a karą, jaką należałoby wymierzyć w następstwie prawidłowego
zastosowania w sprawie dyrektyw wymiaru kary .

132.17.docx