WO-124/17

WO-124/17

Teza: uzasadnienie orzeczenia a kontrola instancyjna

„Sąd odwoławczy kontroluje zasadność orzeczenia Sądu pierwszej instancji, a nie jego uzasadnienie. W uzasadnieniu przedstawiany jest tylko tok rozumowania Sądu pierwszej instancji, który doprowadził do wydania konkretnego orzeczenia. Jeżeli więc uzasadnienie orzeczenia pozwala na kontrolę instancyjną, nawet utrudnioną, a nie uniemożliwia jej, to spełnia wymogi art. 424 k.p.k.”- SN z dnia 07 stycznia 2009r, sygn. akt IV KK 368/08.

124.17.doc