WO-122/17

WO-122/17

Teza: wydanie orzeczenia bez przeprowadzenia rozprawy a zarzuty odwołania

Zgodnie z art. 447 § 5 k.p.k. podstawą apelacji (odwołania w postępowaniu dyscyplinarnym) nie mogą być zarzuty
określone w art. 438 pkt 3 (tj. błędu w ustaleniach faktycznych) i pkt 4 (tj. rażącej niewspółmierności kary), związane
z treścią zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 343, art. 343a i art. 387 k.p.k.

122.17.doc