Postępowanie dyscyplinarne a postępowanie karne

WO-3/18

Zgodnie z art. 432 k. p. k. cofnięty środek odwoławczy sąd odwoławczy pozostawia bez rozpoznania chyba, że zachodzą bezwzględne przyczyny odwoławcze określone w art. 439 k. p. k. lub orzeczenie jest rażąco niesprawiedliwe w rozumieniu [...]

WO-59/16

Sąd dyscyplinarny zachowuje samodzielność jurysdykcyjną a orzeczenie zapadłe w postępowaniu karnym nie ma charakteru prejudykatu w postępowaniu dyscyplinarnym. Sąd dyscyplinarny jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do wszystkich przesłanek odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jednak w uchwale [...]