k.p.k. pozostawienie środka odwoławczego bez rozpoznania

WO-28/18

Niedopuszczalne są z mocy ustawy środki odwoławcze od orzeczeń wydanych w I instancji, które w ogóle nie podlegają zaskarżeniu. Dotyczy to postanowień, które nie zamykają drogi do wydania wyroku lub co do których ustawa nie [...]

WO-3/16

Na podstawie art. 430§1 k.p.k. i art. 429§1 k.p.k. w zw. z art. 741 ustawy o radcach prawnych sąd odwoławczy pozostawia bez rozpoznania przyjęty środek odwoławczy, jeżeli wniesiony został przez osobę nieuprawnioną, t. j. przez [...]