k.p.k.- odpowiednie stosowanie

WO-3/18

Zgodnie z art. 432 k. p. k. cofnięty środek odwoławczy sąd odwoławczy pozostawia bez rozpoznania chyba, że zachodzą bezwzględne przyczyny odwoławcze określone w art. 439 k. p. k. lub orzeczenie jest rażąco niesprawiedliwe w rozumieniu [...]

WO-160/17

Jeżeli obwiniony we wniosku nie wniósł o odroczenie rozprawy lub jej przerwanie, a jedynie usprawiedliwiał swoją nieobecność, wniosek ten nie mógł doprowadzić do odroczenia rozprawy, albowiem takie żądanie nie zostało przez obwinionego wyrażone. WO-160/17

WO-133/17

Sąd może odczytywać na rozprawie głównej protokoły przesłuchania świadków i oskarżonych, sporządzone w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę, gdy bezpośrednie przeprowadzenie dowodu nie jest niezbędne, a żadna z [...]

WO-91/17

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem  organ procesowy może uznać niestawiennictwo obwinionego za nieusprawiedliwione pomimo przedłożenia wystawionego przez lekarza sądowego zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się, jeżeli z innych przekonujących dowodów wynika, że obwiniony zdolny jest do udziału [...]

WO-85/15

Postępowanie dyscyplinarne w ramach samorządu radców prawnych wykazuje szereg odrębności w stosunku do reguł postępowania karnego, którego przepisy stosuje się w nim jedynie w zakresie nieuregulowanym oraz jedynie odpowiednio. Sąd Najwyższy wielokrotnie wypowiadał się na [...]