k.p.k. odmowa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

WO-84/15

Sekretarz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych nie ma ustawowych kompetencji do nadzorowania i kontrolowania pracy radców prawnych, w tym także wyznaczonych jako pełnomocnicy z urzędu, nie posiada także ustawowego umocowania do wszczynania z urzędu postępowań [...]